arcview 一条文本文档启用标识

id= 能够随意特定循环系统里的自变量名取代field,假定id= field1 ,模版启用如:{$field.title} 变为 {$field1.title}
addfields= 自定字段名名,好几个字段名中间用英语分号分隔,例如:addfields= price,spce
joinaid= 关系文本文档ID,该文本文档与文本文档中间的关系必须开展后台管理拓展文档的二开,系统软件升级不容易遮盖。 最底层字段名: 请查看居易Cms官方网出示的数据信息字典,寻找表名 ey_archives   【大量实例】 -------------------------------实例1-------------------------------- 叙述:輸出宣传单页实体模型频道的详尽內容 {eju:arcview aid= 37 } a href= {$field.arcurl} {$field.title} /a !-- 提取內容250字符串长短 start -- span {$field.content|html_msubstr=###,0,250} /span !-- 提取內容250字符串长短 end -- {/eju:arcview}

-------------------------------实例2-------------------------------- 叙述:在文本文档页的自定字段名的使用方法 {eju:arcview aid= $eju.field.aid addfields= test1,test2 id= view }     {$view.test1} - {$view.test2} {/eju:arcview}

-------------------------------实例3-------------------------------- 叙述:在目录的arclist / list 标识里的自定字段名的使用方法 {eju:arcview aid= $field.aid addfields= test1,test2 id= view }     {$view.test1} - {$view.test2} {/eju:arcview}